Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

JMS Press, s.r.o.

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 1.   Spoločnosť JMS Press, s.r.o., so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L., prevádzkuje internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.regionslovakia.sk (ďalej len „Internetový obchod“).
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „VOP“). 
 • ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Predávajúci je spoločnosť JMS Press, s.r.o., so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L. (ďalej len „Predávajúci“);
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej spolu len „Kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“); 
 • Podnikateľom je  osoba, zapísaná v Obchodnom  registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,  ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Podnikateľ“);
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“);
 • Tovarom je tovar (produkt, výrobok) ponúkaný zo strany Predávajúceho v Internetovom obchode vyplnením formulára dostupného na internetovej stránke Internetového obchodu (ďalej len „Tovar“);
 • Kúpna cena je celková cena za Tovar, ktorý je Kupujúci povinný uhradiť za objednaný Tovar v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim; Kúpna cena zahŕňa aj príslušnú daň z pridanej hodnoty v zmysle príslušných dňových predpisov platných na území SR; Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu;
 • Občianskym zákonníkom je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len „Občiansky zákonník“);
 • Obchodným zákonníkom je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“);
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).
 • VOP    tvoria    neoddeliteľnú    súčasť    kúpnej   zmluvy uzatvorenej  medzi  Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ a zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok,  Politika ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti JMS Press, s.r.o. a Podmienky používania internetovej stránky www.regionslovakia.sk a to v znení účinnom v momente odoslania Objednávky.  Predávajúci sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu spolu s potvrdením Objednávky aj VOP spolu s Reklamačným poriadkom a Informáciou o ochrane a spracúvaní osobných údajov, a to na Kupujúcim zadanú e-mailovú adresu v zaslanej Objednávke.
 • KÚPNA ZMLUVA
 • Kupujúci objednáva Tovar ponúkaný zo strany Predávajúceho v Internetovom obchode vyplnením formulára dostupného na internetovej stránke Internetového obchodu v časti objednávka, a to vyplnením všetkých údajov, ktoré sú vo formulári označené ako povinné a aktívnym vyjadrením súhlasu s týmito VOP (ďalej len „Objednávka“). 
 • Informácie o Tovare (t.j. hlavné vlastnosti Tovaru a Kúpna cena), ktorý je predmetom Objednávky sú prístupné v Internetovom obchode.
 • Objednávka sa považuje za odoslanú na základe zakliknutia možnosti „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúcim a doručenú Predávajúcemu na základe vygenerovaného potvrdenia o prijatí Objednávky zo systému Predávajúceho (ďalej len „Potvrdenie Objednávky“) Kupujúcemu. 
 • Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručenia Potvrdenia Objednávky (e-mailu) zo strany Predávajúceho s názvom – „Záväzné potvrdenie objednávky“, a to v lehote 2 pracovných dní na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci do Objednávky zadal ako kontaktný e-mail, alebo do registračného formulára na zriadenie užívateľského konta na internetovom portáli Internetového obchodu (ďalej len „Záväzné potvrdenie“). V prípade zistenia zmeny Kúpnej ceny a/alebo zmeny termínu dodania Tovaru je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Oznámenie zmeny Kúpnej ceny a/alebo Termínu dodania Tovaru uvedeného v Objednávke sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho s tým, že Predávajúci vyzve Kupujúceho na odsúhlasenie zmeny podmienok dodania Tovaru v zmysle Objednávky, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Predávajúceho Kupujúcemu; kúpna zmluva sa v tomto prípade považuje za uzavretú doručením Záväzného potvrdenia takto zmenenej a Kupujúcim odsúhlasenej Objednávky (t.j. po odsúhlasení zmien podmienok dodania Tovaru v zmysle Objednávky zo strany Kupujúceho) Kupujúcemu. Záväzné potvrdenie obsahuje najmä, avšak nie výlučne údaje:
 • o špecifikácii Tovaru, ktorý má byť zo strany Predávajúceho dodaný na základe Objednávky Kupujúcemu, informácie o cene Tovaru, dodacej lehote Tovaru, mieste dodania, informácie o dodacích podmienkach (spôsob a termín dodania Tovaru), údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), informácie o Kupujúcom a prípadne iné údaje. Záväzné potvrdenie sa zároveň považuje za potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“), s čím Kupujúci odoslaním Objednávky vyjadruje súhlas. Pre vylúčenie pochybností Kúpna zmluva nie je uzavretá v prípade, ak Kupujúcemu nie je doručené Záväzné potvrdenie.
 • Kupujúci je až do času doručenia Záväzného potvrdenia oprávnený zrušiť Objednávku, resp. časť Objednávky, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@regionslovakia.sk, pričom v e-maile uvedie údaje potrebné na identifikáciu Kupujúceho (v rozsahu, ktoré uviedol do Objednávky) a Tovaru uvedeného v Objednávke (uvedením najmä špecifikácie objednaného Tovaru a čísla Objednávky), ktorý je predmetom zrušenia Objednávky, resp. jej časti. V takomto prípade je zrušenie Objednávky bez vzniku dodatočných nákladov Kupujúceho na vrátenie Tovaru. V prípade, že už bola suma za objednaný Tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho do 10 pracovných dní, rovnakým spôsobom akým bola Objednávka uhradená.
 • Za Za účelom vyžívania Internetového obchodu (vrátane možnosti uzavretia Kúpnej zmluvy) je Kupujúci povinný disponovať nasledovným technickým vybavením, a to: (1) počítačom, notebookom alebo iným multimediálnym zariadením  s prístupom k internetu; (2) prístupom k elektronickej pošte; (3) webovým prehliadačom: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0 a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768; (5) povolené cookies a Javascript vo webovom prehliadači. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy musí mať Kupujúci zriadenú platnú e-mailovú adresu, rovnako ako klávesnicu alebo iné zariadenie, ktoré umožňuje vypĺňanie Objednávky.
 • PLATOBNÉ PODMIENKY 
 • V Objednávke si Kupujúci súčasne zvolí spôsob platby na základe možností ponúkaných zo strany Predávajúceho v Internetovom obchode.
 • Predávajúci umožní Kupujúcemu vykonať platby na základe uzavretej Kúpnej zmluvy nasledovným spôsobom:

a.     na dobierku;

b.     platbou vopred vykonanou platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných  služieb podľa informácií uvedených v Internetovom obchode.

 • Platba je možná iba v mene EUR.
 • Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu po úhrade Kúpnej ceny za Tovar vrátane poplatkov za dopravu podľa bodu 5.2. VOP vystavený v súlade s daňovými právnymi predpismi Slovenskej republiky v čase vystavenia daňového dokladu.

Predávajúci taktiež dodá spolu s Tovarom návod na obsluhu, ak to vyžaduje povaha Tovaru a/alebo záručný list, resp. vyhlásenie o záruke za akosť Tovaru (ďalej len „Záručný list“).

 • NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA TOVARU
 • Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v Objednávke:

a.  Kuriérskou službou,

b.  Slovenskou poštou.

 • Cena za dopravu Tovaru na určené miesto je indivuduálna podľa rozsahu a množstva objednaného tovaru
 • Dodanie je možné v rámci územia Slovenskej republiky. Miesto odberu je stanovené na základe Objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na miesto dodania Tovaru určené Kupujúcim v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy. Predávajúci, resp. prepravca Tovaru je oprávnený odovzdať Kupujúcemu až po úhrade Kúpnej ceny spôsobom stanoveným v Objednávke. Neuhradenie Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy najneskôr v lehote 14 pracovných dní od potvrdenia Objednávky, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie. V prípade opakovaného doručovania z dôvodu na strane Kupujúceho (najmä, avšak nie výlučne z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho v mieste dodania Tovaru určenom Kupujúcim v Objednávke, pokiaľ sa Kupujúci s kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou nedohodne inak, resp. ak si Kupujúci neprevezme Tovar v lehote na prevzatie Tovaru určenej kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou), náklady prípadného opakovaného doručovania Tovaru je povinný znášať Kupujúci, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky, v ktorej je Tovar.
 • Pokiaľ nie je uvedené inak, za deň prevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho sa považuje deň, kedy bol zo strany Kupujúceho, resp. ním poverenej osoby prevzatý od doručovateľa – kuriéra, resp. povereného zamestnanca Slovenskej pošty. V prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, za deň prevzatia Tovaru Kupujúcim osobou sa považuje: 
 • okamih prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene,
 • okamih prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu Spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby v prípade, ak sa Kupujúcemu dodáva Tovar vo viacerých zásielkach, 
 • okamih prevzatia prvého dodaného Tovaru Spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby v prípade, ak sa Tovar dodáva Kupujúcemu opakovane počas vymedzeného obdobia.
  • V prípade, že je objednaný Tovar v zmysle jednej Objednávky vykonanej zo strany Kupujúceho doručovaný prostredníctvom viacerých zásielok, Kupujúci uhrádza poštovné a balné len za jednu zásielku v rámci jednej Objednávky.
 • VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
 • Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom uhradenia celkovej Kúpnej ceny v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo Kupujúcim poverenej osoby, resp. dňom kedy bolo Kupujúcemu umožnené zo strany Predávajúceho prevziať Tovar, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru. V prípade dodania Tovaru Podnikateľovi prostredníctvom kuriéra prechádza na Podnikateľa nebezpečenstvo na Tovare dňom odovzdania Tovaru prvému dopravcovi Tovaru do miesta dodania určeného Podnikateľom v Objednávke.
 • Predávajúci je povinný dodať Tovar v požadovanej akosti, vyhotovení a v množstve, ktoré určuje Kúpna zmluva, a v prípade, ak Kúpna zmluva neurčuje akosť a vyhotovenie, Predávajúci je povinný dodať Tovar v zmysle Kúpnej zmluvy v akosti, vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu, na ktorý sa Tovar obvykle používa.
 • V prípade, ak má Tovar vady (t.j. Predávajúci porušil povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok), Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád Tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.
 • Podmienky poskytnutia záruky, plynutia záručnej vady, uplatnenia nárokov Kupujúceho z poskytnutej záruky sú stanovené v Reklamačnom poriadkuV prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Podnikateľom sa na uplatenenie vád z Tovaru, ako aj v súvislosti s poskytnutím záručnej doby na Tovar uplatňujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
 • Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu v zmysle Kúpnej zmluvy (t.j. Objednávky a Záväzného potvrdenia) riadne a včas, 
 • Kupujúci neprevezme Tovar v zmysle Kúpnej zmluvy riadne a včas, t.j. v lehote na prevzatie Tovaru podľa článku 5. týchto VOP. 

Dôvody na odstúpenie podľa tohto VOP  sa považujú za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

 • Predávajúci je oprávnený tiež odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru, ktorý má byť Kupujúcemu doručený zo strany Predávajúceho v zmysle platne uzavretej Kúpnej zmluvy prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v Kúpnej cene, ktorá je uvedená na Internetovom obchode, pričom o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho.
 • Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ,:
 • má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia Tovaru dodaného v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu;
 • je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa písm. a) toho bodu VOP aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie; 
 • nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

•       predaj Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo Tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

•       predaj novín, časopisov a periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

•        predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze,

•       predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

•       predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

 • Kupujúci, ktorým je Podnikateľ nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami Kúpnej zmluvy, resp. v týchto VOP a/alebo Reklamačnom poriadku určené inak. 
 • Kupujúci (Podnikateľ, Spotrebiteľ) má právo odstúpiť aj v prípade:
 • ak Predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať Tovar v dohodnutej lehote, a to ani v náhradnej lehote 14 kalendárnych dní od nesplnenia povinnosti Predávajúceho dodať Tovar v zmysle Kúpnej zmluvy (t.j. v zmysle Objednávky a Záväzného potvrdenia) riadne a včas;
 • v prípadoch určených Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.
 • Oznámenie o  odstúpení od Kúpnej zmluvy je povinný Kupujúci oznámiť Predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: info@regionslovakia.sk alebo písomne na adresu Predávajúceho: Terchová 2115, 013 06 Terchová. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie v zmysle týchto VOP a Reklamačného poriadku.
 • Oznámenie o odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy obsahuje, najmä:
 • číslo a dátum Objednávky, 
 • variabilný symbol Objednávky,
 • identifikačné údaje Kupujúceho,
 • špecifikáciu Tovaru, 
 • spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie Kupujúcim.
 • Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP bez zbytočného odkladu. 
 • Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil, s výnimkou nároku Predávajúceho na úhradu nákladov na vrátenie Tovaru.
 • Kupujúci je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od Kúpnej zmluvy so všetkými dokladmi, ktoré spolu s Objednávkou od Predávajúceho obdržal (najmä, avšak nie výlučne návod, záručný list, doklad o zaplatení), a to na adresu Predávajúceho: Terchová 2115, 013 06 Terchová. V prípade, že je Tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s uvedením Tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na Tovare (neúplný obsah, opotrebovaný/znečistený/poškodený Tovar a pod.), t.j. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Nárok na úhradu nákladov na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny (plnenia), ktorú Kupujúci Predávajúcemu uhradil, pričom s uvedeným postupom Kupujúci vyjadruje súhlas. 
 • Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri platbe Kúpnej ceny za Tovar v zmysle Objednávky, pokiaľ Kupujúci neuviedol spôsob vrátenia plnenia v oznámení podľa bodu 4. tohto článku VOP a v prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, nebudú mu účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa prvej vety tohto bodu pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. 
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu Tovaru po odoslaní Tovaru zo strany Kupujúceho a pred doručením Predávajúcemu, preto Predávajúci odporúča, aby Kupujúci zasielal Tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Kupujúci je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho znáša Kupujúci.
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Informácie o spracovaní osobných údajov Kupujúci nájde na internetovej stránke Internetového obchodu v sekcii Politika ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti JMS Press, s.r.o.
 • Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy, využívania uvedených elektronických služieb, zriadenia účtu (bližšie informácie v Podmienkach používania internetovej stránky www.regionslovakia.sk). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný Predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme.
 • Kupujúci je povinný pred odoslaním Objednávky aktívne potvrdiť skutočnosť, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho ako aj skutočnosť, že sa oboznámil s účelom, dobou a rozsahom spracúvania osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho, ako aj o možnostiach odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov o Kupujúcom zo strany Predávajúceho.
 • ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIEŠENIAM
 • Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@regionslovakia.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle Predávajúci na elektronickú adresu Zákazníka.
 • Predávajúci je oprávnený na predaj produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.
 • Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ, má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, (P. O. BOX 29) 827 99 Bratislava, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk) alebo je možné spor riešiť prostredníctvom portálu Európskej komisie a jej portálu na riešenie sporov online. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk a Európskeho spotrebiteľského centra v SR (ESC v SR). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk.
 1. DORUČOVNIE
 1. Pre účely vzájomnej komunikácie Predávajúceho a Kupujúceho, sú platné nasledovné údaje:
 2. Predávajúci: JMS Press, s.r.o.
 3. adresa pre doručovanie písomností: Terchová 2115, 013 06 Terchová
 4. e-mailová adresa: info@regionslovakia.sk
 5. telefonický kontakt: +421 905 999 555
 6. Kupujúci:
 7. kontaktné údaje (fakturačná adresa pre doručovanie písomností) a kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.
 1. Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať Zmluvné strany podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP sa doručujú ako zásielky adresované doporučene (ďalej len „zásielka“), pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť zásielku druhej Zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorá je adresátom zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty/kuriéra vráti zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností a oznámení podľa týchto VOP (t.j. zásielky) sa bude prednostne využívať elektronické doručovanie prostredníctvom e-mailovej komunikácie (t.j. na e-mail podľa bodu 10.1 tohto článku VOP), pokiaľ VOP neustanovujú výlučne doručovanie prostredníctvom pošty/kuriéra. V prípade doručovania písomností prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania písomnosti uvedeným spôsobom niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Kúpnu zmluvu je možno meniť či dopĺňať na základe vzájomnej dohody Kupujúceho a Predávajúceho.
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, jej výklad a otázky v nej neupravené sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä  Obchodným zákonníkom.
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ, a jej výklad sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä  Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade rozporu kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka a/alebo Zákonov o ochrane spotrebiteľa a/alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku s obsahom Kúpnej zmluvy a/alebo VOP, majú prednosť kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 1. Predávajúci je oprávnený meniť tieto VOP. Zmena VOP je v takom prípade účinná k dátumu uvedenému v novom znení, nie však skôr ako dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke Internetového obchodu. VOP sú platné pre konkrétnu Kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 1. VOP platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeným Kúpnou zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
 1. Ak sa niektoré ustanovenie VOP, resp. Kúpnej zmluvy stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné resp. vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 1. Text týchto VOP je v slovenskom jazyku a je záväzný. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 16.08.2021.