Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti JMS Press, s.r.o.

pre kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi

účinný odo dňa 16.08.2021

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád Tovaru (ďalej len „Reklamačný poriadok“), a to prostredníctvom internetového obchodu zriadeného a prevádzkovaného spoločnosťou JMS Press, s.r.o. so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísanej  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L, na internetovej stránke www.regionslovakia.sk (ďalej len „Internetový obchod“). Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

 1. Termín „Predávajúci“ označuje spoločnosť JMS Press, s.r.o., so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L.
 2. Termín „Kupujúci“ označuje fyzickú osobu Spotrebiteľa, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu,  na základe ktorej si u Predávajúceho kúpila Tovar a zaviazala sa Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu, ako aj právnych nástupcov tejto osoby.
 3. Termín „Tovar“ znamená predmet kúpy opísaný v Kúpnej zmluve.
 4. Termín „Kúpna zmluva“  znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, na základe ktorej sa Predávajúci zaviazal Kupujúcemu previesť vlastnícke právo k Tovaru a dodať mu Tovar a Kupujúci sa zaviazal tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu. 
 5. Termín „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy.
 7. To, že bol Kupujúci vopred oboznámený s Reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami a že k týmto pristupuje potvrdzuje Kupujúci uzavretím Kúpnej  zmluvy.
 8. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 9. Tento Reklamačný poriadok je prístupný na internetovej stránke Internetového obchodu.
 10. Pokiaľ nie je v tomto Reklamačnom poriadku uvedené výslovne inak, pojmy začínajúce veľkým písmenom majú rovnaký význam ako pojmy zadefinované vo  Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je tento Reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“).

Článok 2.

Nárok na uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane Kupujúceho.
 2. Predávajúci v zmysle ust. § 619 Občianskeho zákonníka zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. 
 3. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po oznámení vád Predávajúcemu. Za účelom preukázania, že reklamovaný Tovar bol Kupujúcim zakúpený u Predávajúceho, je Kupujúci povinný predložiť predávajúcemu pri reklamácii, záručný list, ak bol takýto vydaný a doklad o zaplatení spolu s dodacím listom, resp. písomným preberacím listom, ak takýto bol vydaný Predávajúcim Kupujúcemu.
 4. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na adrese Predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný reklamovať vady Tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa ich zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vád Tovaru.
 6. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád Tovaru a to doručením Tovaru na adresu sídla Predávajúceho.
 7. Predávajúci rozhodne o opodstatnenosti reklamácie Tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od dodania Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od dodania Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o vykonaní reklamácie Tovaru, v ktorom budú presne označené Kupujúcim reklamované vady Tovaru a čas uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol Predávajúcim v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 11. Pri použitých veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu Kúpnu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena. 

Článok 3.

Zánik nároku na uplatnenie vád Tovaru

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká, v prípade ak bola vada spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho, a to najmä:

 1. mechanickým poškodením Tovaru, poškodením Tovaru, ktoré si Kupujúci spôsobil sám, násilným poškodením Tovaru,
 2. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu a podmienkam, v ktorých je možné Tovar použiť podľa poučenia o použití Tovaru vykonaného Predávajúcim,
 3. neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Článok 4.

Dĺžka záruky

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Čas od uplatnenia práva zo záruky Kupujúcim až do vykonania opravy Predávajúcim alebo ním poverenej osoby sa do záručnej doby nepočíta.
 2. V prípade výmeny Tovaru za nový Tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru.
 3. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t.j. v forme záručného listu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Článok 5.

Cenník opráv

 1. Všetky právom uplatnené vady v rámci záručnej doby budú zo strany Predávajúceho odstránené bezplatne.
 2. Za neoprávnenú reklamáciu Tovaru je Predávajúci oprávnený si účtovať náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou Kupujúceho.
 3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie reklamácie, resp. odstránenia reklamovaných vád, najmä poskytnúť mu informácie o vzniknutej vade. V prípade omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti je Kupujúci povinný znášať všetky náklady, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti predávajúcemu vzniknú.

Článok 6.

Spôsob vykonania reklamácie

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vadu bezplatne odstrániť.

2.    Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohlo byť Tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu: 

 1. výmenou Tovaru za nový Tovar, 
 2. vystavením dobropisu na vadný Tovar, ak Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy z dôvodu neodstrániteľnej vady.
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 
  1. Ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar, ktorý má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  1. Predávajúci je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu na ktorom bude vyznačený spôsob a čas vybavenia reklamácie.

Článok 7.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť platných VOP a vzťahuje sa len na Kúpne zmluvy uzatvorené s Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je platný pre konkrétnu Kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy. 
 3. Tento Reklamačný poriadok platí po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Kúpnou zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.