Ochrana osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

obchodnej spoločnosti

JMS Press, s.r.o. s.r.o. 

I.

Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť JMS Press, s.r.o., so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L.,,  tel. +421 905 999 555, e-mail: info@regionslovakia.sk (ďalej len „spoločnosť JMS Press, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu dostupného na adrese www.regionslovakia.sk. Internetový obchod (e-shop) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník. Pri prevádzkovaní internetového obchodu spoločnosť JMS Press, s.r.o. realizuje tiež marketingové aktivity, v rámci ktorých propaguje ponúkané produkty a služby. 

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti JMS Press, s.r.o. k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť JMS Press, s.r.o. si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov, spoločnosť  JMS Press, s.r.o. vydáva tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Politika ochrany osobných údajov“). Spoločnosť JMS Press, s.r.o. transparentne zverejnila túto Politiku ochrany osobných údajov na webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup. 

V záujme jednoduchšej orientácie v Politike ochrany osobných údajov predkladáme dotknutým osobám nasledovný štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu: 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné pojmy 
 3. Bezpečnosť spracúvania
 4. Zásady spracúvania
 5. Účely spracúvania a právne základy spracúvania
 6. Zmluvy 
 7. Marketing
 8. Spracúvané osobné údaje
 9. Doba uchovávania osobných údajov
 10. Používanie Cookies
 11. Práva dotknutých osôb
 12. Záverečné ustanovenia

II.

Základné pojmy

Termíny a skratky používané v texte tejto Politike ochrany osobných údajov majú význam, ktorý im je priradený nižšie:

 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť JMS Press, s.r.o., so sídlom Terchová 2115, 013 06 Terchová, IČO: 47 526 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60895/L,; 
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 
 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Privacy Policy sa spoločnosť JMS Press, s.r.o. považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety; 
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;
 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, tel: +421 /2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

III.

Bezpečnosť spracúvania

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť JMS Press, s.r.o. prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

 • Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR a ostatnou legislatívou o ochrane osobných údajov neustále monitorujeme. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 905 999 555, e-mailom: na e-mailovej adrese: info@regionslovakia.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.

IV.

Zásady spracúvania

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely; 
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; 
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. získava spracúvané osobné údaje prevažne od dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť JMS Press, s.r.o. nezískala od dotknutej osoby, získavala od inej ako dotknutej osoby (napr. od rodinného príslušníka), alebo ich získala z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál, Obchodný register SR a pod.).

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti JMS Press, s.r.o.. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa spoločnosť JMS Press, s.r.o. zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa spoločnosť JMS Press, s.r.o. zaväzuje uskutočniť prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa spoločnosť JMS Press, s.r.o. zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť JMS Press, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

V.

Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti JMS Press, s.r.o. 

a právne základy spracúvania

Je v záujme spoločnosti JMS Press, s.r.o. spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť JMS Press, s.r.o. v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

 1. Zmluvné vzťahy 

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kúpna zmluvy, resp. objednávka tovaru), vrátane vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následne tiež súvisiace následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie a pod.; účelom spracúvania je tiež  vedenie evidencie zákazníkov, členov ich štatutárnych orgánov, zamestnancov, alebo iných nimi poverených alebo splnomocnených osôb, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plniť predmet zmluvy. 

Právnym základom spracúvania je plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, oprávnené záujmy spoločnosti JMS Press, s.r.o. ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plnenie zmluvy, ako aj plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napríklad povinnosti uvádzať na daňovom doklade všetky zákonné náležitosti).

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá je zmluvnou stranou je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku príslušného zmluvného vzťahu a plneniu nadväzujúcich zákonných povinností. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: spoločnosti poskytujúce poštové, kuriérske a doručovateľské služby, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, poskytovateľ webového priestoru,  orgány verejnej moci (napr. orgány finančnej správy), poradcovia poskytujúci spoločnosti JMS Press, s.r.o. právne, účtovné a daňové poradenstvo.  

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je propagácia spoločnosti JMS Press, s.r.o. a produktov ponúkaných spoločnosťou JMS Press, s.r.o. a to najmä, ale nie len:

 • zasielanie newslettrov, alebo iných obdobných správ o ponúkaných produktoch, o novinkách, akciách, ako aj iné, obdobné informácie súvisiace s internetovým obchodom spoločnosti JMS Press, s.r.o. vrátane referencií zákazníkov;
 • zasielanie pozvánok a sviatočných pozdravov;
 • marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti;
 • cielená online reklama a vyhodnocovanie je úspešnosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy spoločnosti JMS Press, s.r.o. ako prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby je právnym základom v prípade marketingových aktivít a zasielania marketingových informácií fyzickej osobe bez predchádzajúceho vzťahu so spoločnosťou JMS Press, s.r.o.. Oprávnené záujmy, ktorými spoločnosť JMS Press, s.r.o. sleduje podporu predajnosti ponúkaných produktov a propagáciu svojich aktivít sú právnym základom v prípade zasielania marketingových informácií zákazníkom spoločnosti JMS Press, s.r.o..

Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je 2 roky , ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné a marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií,  poskytovateľ webového priestor u, spoločnosti poskytujúce poštové, kuriérske a doručovateľské služby, poradcovia poskytujúci spoločnosti JMS Press, s.r.o. právne, účtovné a daňové poradenstvo.  

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI.

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na prevádzkovanie internetového obchodu a realizáciu marketingových aktivít. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti JMS Press, s.r.o. poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby. 

VII.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť JMS Press, s.r.o. spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;     
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť JMS Press, s.r.o., ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť JMS Press, s.r.o. stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú, ak nie je odôvodnené ich spracúvanie na iné, zlučiteľné účely (napríklad archivácia). Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch spoločnosti JMS Press, s.r.o.. Dotknutá osoba môže spoločnosti JMS Press, s.r.o. kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané. 

VIII.

Používanie Cookies

Súbor cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď navštívite našu internetovú stránku stránku. Súbory cookies zlepšujú používanie našej internetovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať návštevníkov pri opätovnom prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraním návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Internetová stránka spoločnosti JMS Press, s.r.o. používa súbory cookies za účelom vyhodnotenia jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do zariadenia dotknutej osoby je možné kedykoľvek zabrániť nastavením webového prehliadača, ktorý využíva dotknutá osoba. Nastavenie prehliadača dotknutej osoby je v zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení považované za súhlas dotknutej osoby s používaním cookies na internetovej stránke spoločnosti JMS Press, s.r.o..  

IX.

Práva dotknutých osôb

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti JMS Press, s.r.o. umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: info@regionslovakia.sk, poštou zaslaním písomného dopytu s označením „GDPR“ na adresu sídla spoločnosti JMS Press, s.r.o., telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 999 555, alebo aj osobne v sídle spoločnosti JMS Press, s.r.o..  

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti JMS Press, s.r.o. prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo na prístup 

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti JMS Press, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

 • Právo na opravu

Je v záujme spoločnosti JMS Press, s.r.o. spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.

 • Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť JMS Press, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť JMS Press, s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastanie niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti JMS Press, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

 • Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti JMS Press, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť JMS Press, s.r.o. prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti JMS Press, s.r.o., ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

 • Právo podať sťažnosť

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť JMS Press, s.r.o. spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • Právo odvolať súhlas

Ak ide o spracúvanie osobných údajov, pre ktoré sa v zmysle Legislatívy o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, vyžaduje spoločnosť JMS Press, s.r.o. za príslušným účelom spracúvania osobných údajov od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť JMS Press, s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne. Ak by boli žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť JMS Press, s.r.o. môže buď (i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

X.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť JMS Press, s.r.o. je oprávnená zmeniť túto Politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania a podobne. Spoločnosť JMS Press, s.r.o. prípadnou zmenou tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Legislatívy o ochrane osobných údajov. V prípade, ak dôjde k úpravám Politiky ochrany osobných údajov, spoločnosť JMS Press, s.r.o. o tejto skutočnosti dotknuté osoby upovedomí zverejnením nového znenia Politiky ochrany osobných údajov na svojej webovej stránke.

V Terchovej dňa 16.08.2021


 

 •  upselling –  na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu
 •  segmentácia  – na základe toho, čo zákazník v e-shope nakúpi, sú zákazníkovi prevádzkovateľom e-shopu zasielané newslettre s informáciami o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje 
 •  reaktivácia – registrovaný zákazník dlhšie nevyvíja v e-shope aktivitu; prevádzkovateľ e-shopu mu so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu zašle kód so zľavou na ďalší nákup  
 •  sledovanie sviatkov zákazníka
 •  opustený košík – registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíku  
 •  wishlist  – registrovaný zákazník má možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí); zasielanie e-mailu s upozornením, že sa tovar zaradený do wishlistu predáva     za zvýhodnenú cenu alebo je opäť dostupný